“Сайбър Сървисис” ЕООД хармонизира критични инфраструктури, оператори на съществени услуги и стратегически обекти по следните наредби:

  • Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г. от МС
  • Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи, приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2020 Г. от МС
  • Наредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол, приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2019 Г. от МС
  • Общински програми за енергийна ефективност
  • Програми за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива